|
|
|
|
|

Časté dotazy – otázky a odpovědi – FAQ

Jak si mohu požádat o kolej?

Harmonogram podávání žádostí a rezervací pro příští akademický rok je k dispozici v dokumentech na stránkách www.kam.vutbr.cz od poloviny měsíce února.
Rezervace se provádí elektronicky. Po začátku akademického roku se rezervace a podpis smlouvy provádí pouze osobně na oddělení ubytování.

Lze provést rezervaci před zápisem ke studiu?

Ano, ale jen v případě, že již máte k dispozici heslo a přihlašovací údaje do informačního systému VUT, které obdržíte ze studijního oddělení.

Na koleje chci nastoupit dříve, než mám ve smlouvě o ubytování.

O datu dřívějšího nástupu informujte paní provozní na bloku, kde je smluvně zajištěné ubytování. Úhrada za dřívější ubytování bude placena v hotovosti na vrátnici, denní sazba dle aktuálního ceníku (viz dokumenty).

Jak zrušit rezervaci, když na koleje v září nenastoupím?

Žádost o zrušení rezervace najdete v dokumentech na našich webových stránkách.

Mohu ukončit ubytování dříve, než mi skončí smlouva o ubytování?

1. odevzdejte písemnou žádost o předčasném odstoupení od smlouvy o ubytování (www.kam.vutbr.cz - dokumenty) nejpozději 30 dnů před plánovaným ukončením osobně na OU,

2. nebo se dostavte na OU kdykoliv během měsíce (v našich úředních hodinách) s potvrzením, že máte zkontrolovaný pokoj, vrácené ložní prádlo a klíče na vrátnici. Smlouvu Vám ukončíme ke konci daného měsíce. Platba za ubytování je za každý celý započatý měsíc.

Jak si mohu změnit pokoj/lůžko?

Stěhování na volné lůžko/pokoj – je potřeba telefonicky nebo osobně volné lůžko zablokovat na oddělení ubytování ještě před samotným stěhováním. Následně si necháte uklízečkou zkontrolovat pokoj, na vrátnici vrátíte klíče od stávajícího pokoje (prádlo v případě, že se stěhujete na jinou kolej) a dostavíte se na oddělení ubytování k podpisu dodatku ke smlouvě.

Vzájemná výměna pokojů – necháte si uklízečkou zkontrolovat pokoj, na vrátnici odevzdáte klíče od stávajícího pokoje (prádlo v případě, že se stěhujete na jinou kolej) a dostavíte se společně na oddělení ubytování k podpisu dodatku ke smlouvě.

Jaká je cena ubytování? Platí se i víkendy, kdy na koleji nejsem?

Ceník ubytování na kolejích VUT v Brně najdete v dokumentech na našich webových stránkách www.kam.vutbr.cz. Při dlouhodobém ubytování se platí vždy celý kalendářní měsíc bez ohledu na to, zda na koleji fyzicky jste nebo ne. Výjimkou je první a poslední měsíc, kdy platíte poměrnou část měsíce podle data nástupu/odchodu. Na přespání pouze některé dny v týdnu můžete využít nabídky krátkodobého ubytování.

Je možné na kolejích bydlet v páru?

Ano, pouze rezervaci lůžka musíte provést osobně na oddělení ubytování, protože systém ISKAM vás nepustí rezervovat smíšený pokoj. Pokud se jedná o první ubytování, je potřeba souhlas druhé osoby.

Co je rezervační a ubytovací jistota?

Ubytovací jistota je 31-ti násobek denní sazby, musí být uhrazena před nástupem na ubytování a bude zúčtována k datu ukončení smluvního vztahu. Slouží k pokrytí nákladů spojených s ubytováním v době, kdy nejsou poukázány prostředky od ubytovaného i jako klasická jistota (pro případ neplacení řádných plateb, vzniku škod apod.) Rezervační jistota 1 500,- Kč je nutná k podpisu smlouvy a bude odečtena od výše kolejného v 1. inkasním termínu.

Jaké je číslo účtu Kolejí a menz?

Číslo účtu: 105819493/0300.
Pro platby ze zahraničí:
Banka: ČSOB, a.s., Na Příkopě 14, Praha 1, CZ
IBAN: CZ07 0300 0000 0001 0581 9493
SWIFT: CEKOCZPP

Jak správně platit za ubytování?

1. Příkazem k inkasu, na rozdíl od běžného bankovního převodu, kdy sám plátce poukazuje určitou částku, nedělá při inkasu plátce žádné úkony, ale platbu iniciuje a realizuje (inkasuje) pouze příjemce. Plátce však stanoví rámcový souhlas s inkasem (svolení k inkasu) ve prospěch příjemce a obvykle stanoví i cenový strop, do kterého příjemce může inkasa provádět (tzv. limit inkasa). Limit inkasa musí být dostatečně vysoký, aby mohly být inkasovány všechny poplatky (ubytování, služby s ním spojené, kreditní systém aj.). Doporučujeme nastavit ve svolení k inkasu bezlimitní plnění. Pokud s touto možností nesouhlasíte, doporučujeme dle našich zkušeností nastavit minimální limit nejméně 5 500,- Kč/měsíc. Výše inkasa odpovídá součtu všech plateb za ubytování, kolejnet a další služby (kopírování, prádelna atd.), včetně DPH. Pozor, výše inkasa se mění podle počtu dnů v měsíci (vychází se z denní sazby) a případných dalších odebraných služeb! Svolení k inkasu učiní plátce z účtu, který uvedl ve smlouvě o ubytování u kteréhokoliv bankovního ústavu v ČR ve prospěch účtu Kolejí a menz, vedeného u ČSOB, a.s., číslo úču: 105819493/0300, variabilní symbol (VS) u svolení k inkasu student nevyplňuje. Pokud banka VS na svolení k inkasu vyžaduje, zadejte VS ze stránky IS ISKaM „Základní údaje“.
Inkaso je příjemce oprávněn provést kdykoli v období od 5. do 12. dne měsíce a plátce se zavazuje v tomto období mít na účtu dostatek prostředků k jeho provedení.
Doklad o svolení k inkasu je nutné odevzdat na oddělení ubytování. V případě, že výše inkasa je vyšší než limit inkasa nebo výše disponibilních prostředků na účtu plátce, inkaso se nezrealizuje a závazek plátce zůstane neuhrazen.

2. Za ubytování a služby s ním spojené uhradíte jednorázovým příkazem z bankovního účtu (poplatek za příchozí platbu ze zahraničního bankovního účtu hradí klient) na č.ú. Kolejí a menz – 105819493/0300 nebo přímým vkladem na pobočce ČSOB, a.s., divize Poštovní spořitelna, na č.ú.: 105819493/0300. Jako variabilní symbol uveďte vždy číslo VS, které naleznete na svém profilu po přihlášení do systému přes webové rozhraní – ISKaM „Základní údaje“.

3. Na webovém rozhraní ISKaMu byla spuštěna aplikace platební brány. Aplikaci spustíte na stránce „Konta“ v položce menu „Účet“. Chcete-li poslat platbu do ISKaMu, klikněte na tlačítko „Nabít“ a dále pokračujte podle pokynů.

Proč se mi v systému ISKAM ještě neukázaly zaslané peníze za ubytování?

Systém ISKAM není napojen na banku on-line. Platba z banky se na Vaše konto v systému ISKAM připíše (při převodu z banky, vložením finanční částky na přepážce v bance nebo po inkase) v rozmezí jednoho až tří pracovních dnů po provedené operaci. Je potřeba dbát na správné a úplné vyplňování údajů při převodech v bance – variabilního symbolu (VS, naleznete na svém profilu po přihlášení do systému přes webové rozhraní – ISKaM „Základní údaje“) a údajů o plátci: jméno a příjmení.

Z jaké banky mohu hradit rezervační nebo ubytovací jistitu?

Rezervační i ubytovací jistotu lze hradit z jakékoliv banky. Ovšem poplatek za příchozí platbu ze zahraničních bankovních účtů hradí klient.

Poslal/a jsem si peníze na ubytovací jistotu, částku mám stále v systému na hlavním kontě, ale jistota uhrazena není.

Částka bude z hlavního konta v systému ISKAM převedena do ubytovací jistoty v okamžiku nástupu na ubytování, tj. vydáním klíče na vrátnici.

Kdy mi bude vrácena ubytovací jistota?

Přeplatek z ubytovací jistoty – 31-ti násobku denní sazby bude po provedeném vyúčtování a započtení vzájemných pohledávek a závazků při odhlášení ubytovanému poukázán na bankovní účet evidovaný v systému ISKAM.

Proč mně neproběhlo inkaso?

Bankovní soubory jsou odesílány do banky vždy pouze jedenkrát, a to 5. den v měsíci. Pokud se požadovaná částka nezinkasuje, může to být z důvodu nedostatečného finančního obnosu na účtu nebo stanovený limit pro inkaso je nízký, případně skončila platnost povolení k inkasu.

Jak mám zaplatit dlužnou částku za ubytování?

Dlužnou částku za ubytování a služby s ním spojené uhradíte jednorázovým příkazem z bankovního účtu (poplatek za příchozí platbu ze zahraničního bankovního účtu hradí klient) na č.ú. Kolejí a menz – 105819493/0300 nebo přímým vkladem na pobočce ČSOB, a.s., divize Poštovní spořitelna, na č.ú.: 105819493/0300. Jako variabilní symbol uveďte vždy číslo VS, které naleznete na svém profilu po přihlášení do systému přes webové rozhraní – ISKaM „Základní údaje“. Dále byla na webovém rozhraní ISKaMu spuštěna aplikace platební brány. Aplikaci spustíte na stránce "Konta" v položce menu "Účet". Chcete-li poslat platbu do ISKaMu, klikněte na tlačítko "Nabít" a dále pokračujte podle pokynů.

Je možné mi vystavit potvrzení o ubytování?

Jako potvrzení o ubytování slouží námi vytištěná a potvrzená smlouva o ubytování, za tento administrativní úkon účtujeme poplatek 10,- Kč za každou i započatou stranu. Poplatek se připočítá k platbě za ubytování.