|
|
|
|
|

Informační balíček pro nové studenty VUT v Brně

Příchodem na Vysoké učení technické v Brně jste se automaticky stal(a) i zákazníkem Kolejí a menz VUT v Brně (KaM).

VUT v Brně má propracovaný systém sociální podpory svých studentů. Na této stránce se dozvíte základní informace o službách, které Koleje a menzy VUT v Brně poskytují.

Studenti VUT mohou využívat těchto služeb zajišťovaných KaM:

Další služby studentům VUT v Brně zajišťují:

Ubytování na kolejích

VUT v Brně nabízí svým studentům ubytování na kolejích v mnoha variantách – lze se rozhodovat podle lokace jednotlivých areálů kolejí, zde poskytovaných služeb, či vybavenosti pokojů a cen.

Stejně tak i parametry ubytování nejsou striktně předepsány, ale je nabízena řada alternativ. Trvání smlouvy není omezeno pouze po dobu výuky v akademickém roce, ale je možné zůstat na kolejích i během prázdnin a dokonce je po tuto dobu poskytována sleva. Není ani nutné se každý rok znovu předubytovávat, ale je možné uzavřít dlouhodobý kontrakt. V případě, že to kapacita kolejí dovoluje, mohou ubytovaní studenti požádat o neobsazování části pokoje. Za cenu nižší, než je běžná výše kolejného, tak mohou získat více životního prostoru.

Ubytování na kolejích je koncipováno jako liberální. Studenti se mohou podle vlastních priorit stěhovat do části kapacity, která jim více vyhovuje. Proto má každý student VUT v Brně náhled do databáze kapacity pro ubytování studentů a volných lůžek, včetně možnosti rezervace. Na VUT je samozřejmostí, že spolu může bydlet kdokoliv, kdo si je sympatický, tedy i smíšené páry.

Všechny služby související s administrativou ubytováním studentů na kolejích zajišťuje oddělení ubytování.

V ceně ubytování je zajištění odpovídajícího ubytovacího standardu. K ohlašování technických závad na zařízení pokoje a společném zařízení kolejí je určena elektronická kniha závad. Záznamy zpracovává technické oddělení a na jejich základě koordinuje odstraňování závad. Neodkladné závady a závady, kde prodlením hrozí další škody, je však nezbytné ohlásit na vrátnici bloku.

100% kapacity kolejí je v rámci studentské sítě KolejNet pokryto vysokorychlostním Internetem, který umožňuje využívat e-mailovou schránku, přijímat TV signál v digitální kvalitě, sdílet data, využívat hlasové a textové komunikace (chat), atd.

Na kolejích je studentům poskytována řada dalších služeb (doručování pošty, výměna ložního prádla, využití studoven, televizních místností, sportovních místností, venkovních hřišť, koláren, společných kuchyněk, prádelen a sušáren, půjčení vysavače, úklid společných prostor, poskytnutí čisticích prostředků, ubytování návštěvy studenta atd.). Většina těchto služeb je zdarma. Úplný výčet a popis služeb kolejí naleznete zde.

Provoz kolejí a služby na kolejích zajišťuje Oddělení provozu kolejí.

Provoz kolejí je koncipován v souladu s idejemi trvale udržitelného rozvoje. Dopad provozu kolejí na životní prostředí je však závislý především na přístupu ubytovaných studentů. Ti mají možnost separovat recyklovatelné odpady (PET lahve, papír a sklo) a nebezpečné odpady (baterie, léky). Podstatný je i způsob nakládání ubytovaných studentů se zdroji – tzn. elektrickou energií, vodou a teplem. Pokud je zacházení se zdroji ekologické, je i ekonomické, a není tak takový tlak na růst cen za ubytování.

S životním prostředím souvisí i vzájemná ohleduplnost studentů, tzn. dodržování všech pravidel, především zákazu kouření na kolejích a hluku. Že vandalismus na koleje nepatří, je zřejmé. Důležitá je však i odvaha studentů vandalismu zabránit nebo ho alespoň ohlásit pracovníkům kolejí.

Koleje a menzy VUT v Brně věnují velké úsilí informování svých zákazníků a komunikaci s nimi. Aby vzájemné dorozumění bylo účinné, je nezbytné se seznámit s možnostmi komunikace studentů s pracovníky KaM.

Ostatní ubytování

Přestože to pro nové studenty není aktuální, je dobré mít na zřeteli, že VUT v Brně poskytuje ubytování i svým zaměstnancům, především mladým pedagogickým a vědeckým pracovníkům fakult, kteří nemají v Brně a okolí vlastní byt a řeší tak přechodně, ale v některých případech i dlouhodobě, svoji bytovou situaci.

Studenti VUT v Brně mají k dispozici areál rekreačního střediska Ramzová v Jeseníkách, který poskytuje zázemí pro letní i zimní turistiku. Ramzová se nachází na výhodném místě mezi Šerákem a Petříkovem, kde lze díky dostatečné nadmořské výšce lyžovat od poloviny prosince až do konce března.

VUT v Brně disponuje i hotelovou kapacitou – Hotel Palacký***, který slouží k ubytování návštěv VUT v Brně a veřejnosti. To je užitečné mít na zřeteli, pokud budete potřebovat ubytovat hosta s vyššími požadavky na standard ubytování.

Ubytování zaměstnanců VUT v Brně a obsazení kapacity rekreačního střediska Ramzová a Hotelu Palacký*** zajišťuje Oddělení ubytování.

Na koleji je možné krátkodobě ubytovat i návštěvu. Informace o této službě naleznete zde.

Stravování

VUT v Brně má moderní bezobjednávkový bezhotovostní systém stravování, tzn. že není potřeba si jídlo předem objednat, ani s sebou nosit hotové peníze na jeho zaplacení. Studenti a zaměstnanci VUT, případně další zákazníci, se mohou v rámci stravovacích provozů VUT v Brně stravovat kdykoliv a kdekoliv. V kterémkoliv ze stravovacích provozů je možné si vzít, na co je právě chuť; celkový výběr ve všech provozech je z přibližně 200 jídel.

VUT provozuje 16 zařízení (z toho dvě dočasně mimo provoz), které tvoří kolejní menzy, fakultní restaurace a bufety, ale i moderně koncipovaná pizzerie a caffé-bar. Otevírací doby jednotlivých provozů jsou přizpůsobeny skupinám zákazníků, kterým jsou určeny, tzn. klasické menzy jsou otevřeny po dobu obědů a večeří, fakultní restaurace po dobu výuky, caffé-bar a pizzerie od rána, resp. dopoledne, do 21 hodin; přičemž caffé-bar je v provozu i o víkendu.

Sortiment menz a restaurací tvoří hotová jídla, minutky (včetně jídel bezmasých a sladkých), bagety, saláty, zákusky, ovoce, nápoje atd. Ve většině provozů jsou nabízena i balená jednoporcová hotová jídla určená pro odnesení s sebou. Sortiment pizzerií a některých restaurací je širší. On-line nabídku všech provozů je možné sledovat na webu.

Platby jsou realizovány především prostřednictvím karty VUT, která zprostředkovává i studentskou slevu. Všechny transakce provedené průkazem VUT v Brně je možné sledovat na webu. Úplný výčet služeb menz je zde.

Koleje a menzy VUT v Brně věnují velké úsilí informování svých zákazníků a komunikaci s nimi. Aby vzájemné dorozumění bylo účinné, je nezbytné se seznámit s možnostmi komunikace studentů s pracovníky KaM.

Koleje a menzy VUT v Brně jako instituce

Koleje a menzy VUT v Brně jsou součástí Vysokého učení technického v Brně, jejíž úkolem je především zajišťovat ubytování a stravování studentů a zaměstnanců. Aktivity KaM přesně vymezuje poslání KaM..

KaM hospodaří v rámci VUT v Brně se společným IČ a DIČ, včetně jednotného účetnictví. VUT v Brně je vlastníkem veškerého majetku KaM. Aktivity KaM jsou koncipovány jako neziskové.

Koleje a menzy VUT v Brně jsou v přímé podřízenosti rektora VUT v Brně, metodicky řízené kvestorem VUT v Brně. Poradním sborem rektora je Dozorčí rada KaM, která, ve složení určeném rektorem, projednává koncepční záležitosti Kolejí a menz VUT v Brně a sleduje jejich činnost. Orgány VUT v Brně tak zajišťují řízení a kontrolu KaM.

Koleje a menzy VUT v Brně věnují velké úsilí informování svých zákazníků a komunikaci s nimi. Aby vzájemné dorozumění bylo účinné, je nezbytné se seznámit s možnostmi komunikace studentů s pracovníky KaM.