|
|
|
|
|

Inkaso, ubytovací jistota a rezervační poplatek – jejich účel a operace s nimi

Tato stránka vysvětluje některé finanční nástroje, se kterými pracuje smlouva o ubytování. Text má pouze informativní povahu. Přesné znění je ve smlouvě o ubytování. V případě možnosti více výkladů má přednost vždy výklad dle smlouvy o ubytování, která je v platném znění publikovaná v dokumentech.

Inkaso

Další názvy používané studenty: platba za ubytování, poplatek za ubytování, kolejné.

Základní popis: Trvalé inkaso je bezhotovostní platba, při které je z účtu plátce ve prospěch příjemce převedena částka ve výši určené příjemcem.

Význam inkasa: Inkaso je nejefektivnější bezhotovostní způsob platby v případech, kdy je výše platby proměnlivá. Stejným způsobem probíhají platby za elektřinu, vodu, plyn, nájmy, koncesionářské poplatky, předplatné periodik atd.

Podrobný popis: Trvalé inkaso je bezhotovostní platba, při které je z účtu plátce (ubytovaného) ve prospěch příjemce (ubytovatele) převedena částka, jejíž výši určuje sám příjemce podle aktuální výše závazku plátce u příjemce.

Inkaso je příjemce oprávněn provést kdykoli v období od 5. do 12. dne měsíce a plátce se zavazuje v tomto období mít na účtu dostatek prostředků k jeho provedení.

Na rozdíl od běžného bankovního převodu, kdy sám plátce poukazuje určitou částku, nedělá při inkasu plátce žádné úkony, ale platbu iniciuje a realizuje (inkasuje) pouze příjemce. Plátce však stanoví rámcový souhlas s inkasem (svolení k inkasu) ve prospěch příjemce a obvykle stanoví i cenový strop, do kterého příjemce může inkasa provádět (tzv. limit inkasa). Limit inkasa musí být dostatečně vysoký, aby mohly být inkasovány všechny poplatky (ubytování, služby s ním spojené, aj.).

Svolení k inkasu učiní plátce z účtu, který uvedl ve smlouvě o ubytování u kteréhokoliv bankovního ústavu v ČR ve prospěch účtu Kolejí a menz, vedeného u ČSOB, a.s., číslo úču: 105819493/0300.

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) bude od 25.5.2018 jako VS při platbách používán unikátní kód, který naleznete na svém profilu po přihlášení do systému přes webové rozhraní - ISKaM „Základní údaje“.
VS zadávejte v příkazech k inkasu, u převodu peněz na účet KaM a u plateb pomocí go pay.

V případě, že výše inkasa je vyšší než limit inkasa nebo výše disponibilních prostředků na účtu plátce, inkaso se nezrealizuje a závazek plátce zůstane neuhrazen.

Důsledek neuhrazení inkasa: v případě, že se inkaso nezrealizuje, je nezbytné dlužnou částku okamžitě uhradit v hotovosti na oddělení ubytování, přímým vkladem na pobočce ČSOB nebo jednorázovým bankovním příkazem.

V konečném důsledku je nehrazení poplatků za ubytování důvodem odstoupení od smlouvy ze strany ubytovatele a následné vymáhání dlužné částky právní cestou.

Výše inkasa: výše inkasa odpovídá součtu všech plateb za ubytování, kolejnet a další služby (kopírování, prádelna atd.), včetně DPH. Pozor, výše inkasa se mění podle počtu dnů v měsíci (vychází se z denní sazby) a případných dalších odebraných služeb!

Vypořádání inkasa: inkaso pokrývá náklady za ubytování a další služby poskytované prostřednictvím ubytovatele.

Ubytovací jistota

Další názvy používané studenty: jistina, kauce.

Základní popis: ubytovací jistota pro dobu ubytování.

Význam ubytovací jistoty: slouží k pokrytí nákladů spojených s ubytováním v době, kdy nejsou poukázány prostředky od ubytovaného i jako klasická jistota (pro případ neplacení řádných plateb, vzniku škod apod.)

Výše ubytovací jistoty: 31ti násobek denní sazby za ubytování (včetně případného příplatku za přípojku k internetu na pokoji).

Důsledek neuhrazení: odstoupení od smlouvy ze strany ubytovatele (KaM).

Vypořádání ubytovací jistoty: ubytovací jistota se započte na poslední platbu při ukončení ubytování.

Rezervační poplatek

Další názvy používané studenty: záloha, vratná záloha, předubytovací kauce.

Základní popis: platba nutná k podpisu smlouvy o ubytování.

Význam rezervačního poplatku: slouží k odfiltrování studentů, kteří nemají skutečný zájem o ubytování na kolejích a během rezervací pokojů by marně blokovali kapacitu kolejí pro ty, kteří na kolejích být ubytováni chtějí a potřebují.

Výše rezervačního poplatku: 2 000,- Kč.

Důsledek neuhrazení: právo na ubytování v daném okamžiku nevzniká (nemožnost podepsat smlouvu).