|
|
|
|
|

Služby oddělení ubytování (OU, součást OPK)

Uzavření smlouvy o ubytování

Smlouva o ubytování se uzavírá:

  • elektronickou cestou (studenti, kteří již studují na VUT a jsou vybaveni vutloginem a heslem), nebo
  • podpisem tištěné smlouvy na oddělení ubytování (dle výzvy k podpisu a během akademického roku).

Nástup na koleje

Student, který si uzavřel smlouvu o ubytování elektronickou cestou, přebírá svoje rezervované místo na ubytování na vrátnici příslušného bloku vyzvednutím klíče od pokoje v termínu nástupu uvedeném ve smlouvě o ubytování.

Student, který si zarezervoval kolejní místo elektronickou cestou bez podpisu smlouvy o ubytování, přebírá svoje místo na ubytování na vrátnici bloku, na kterém si rezervoval místo, podpisem smlouvy o ubytování v papírové podobě na oddělení ubytování a vyzvednutím klíče od pokoje na vrátnici bloku.

Student, kterému bylo přiděleno místo na ubytování bez možnosti výběru pokoje, se dostaví v určeném termínu nástupu (korespondencí) na oddělení ubytování, kde s ním bude uzavřena Smlouva o ubytování v papírové podobě.

Student, který má zájem o zapůjčení povlaků na lůžkoviny, si je vyzvedne ve PDF souborskladu prádla na příslušné koleji.

Uhrazení ubytovací jistoty

Ubytovaný se zavazuje zaplatit ubytovací jistotu ve výši 31ti násobku denní sazby dle platného ceníku. Ubytovací jistota je splatná k datu nástupu na ubytování. Ubytovací jistota bude zúčtována k datu ukončení smluvního vztahu a budou na ni započteny pohledávky ubytovatele z této smlouvy, včetně náhrady případných škod a újmy vzniklé předčasným odstoupením od smlouvy ze strany ubytovaného.

Další informace o jistotách jsou popsány zde.

Řádné platby za ubytování

Platba za ubytování je prováděna zásadně prostřednictvím inkasa z účtu ubytovaného na účet ubytovatele v daném měsíci za daný měsíc. Inkaso je ubytovatel oprávněn provést kdykoli v období od 5. do 12. dne měsíce a ubytovaný se zavazuje v tomto období mít na účtu dostatek prostředků k jeho provedení.

Číslo účtu pro inkaso kolejného :105819493/0300

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) bude od 25.5.2018 jako VS při platbách používán unikátní kód, který naleznete na svém profilu po přihlášení do systému přes webové rozhraní - ISKaM „Základní údaje“.
VS zadávejte v příkazech k inkasu, u převodu peněz na účet KaM a u plateb pomocí go pay.

Další informace o platbách za ubytování jsou popsány zde.

Výměna pokojů (stěhování)

Student může požádat o výměnu kolejního místa na volné lůžko nebo si mohou studenti lůžka vyměnit, v takovém případě sepíší na oddělení ubytování „Dodatek ke smlouvě o ubytování“.

Vzory smluv a dodatků jsou v dokumentech.

Placení volného lůžka

Pokud to ubytovací kapacita dovoluje, může student hradit neobsazené volné lůžko. Administrativní záležitosti s tímto úkonem spojené zajišťuje oddělení ubytování.

Zkrácení a ukončení smlouvy o ubytování

Smlouva je ukončena uplynutím doby, na kterou je sjednána, písemnou dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy ze strany ubytovaného nebo ubytovatele. Podrobnosti obsahuje Smlouva o ubytování.

Odubytování z kolejí

Student je povinen předat pokoj uklízečce na příslušném patře bloku, kde byl ubytován, v takovém stavu, v jakém ho převzal, vrátit do skladu prádla zapůjčené lůžkoviny a odevzdat klíč od pokoje na vrátnici. Pokud není přítomna uklízečka, provede odhlášení z pokoje ve výjimečných případech vrátný. Odhlášení z kolejí lze provést nejlépe v pracovní dny od 7.00 do 14:00 hod. Zkontrolujete si své závazky na webovém rozhraní systému ISKAM, v případě bezdlužnosti lze odhlašovací lístek ponechat na vrátnici příslušného bloku. Smlouvu Vám ukončíme ke konci daného měsíce. Po provedeném vyúčtování Vám případný přeplatek (vč. ubytovací jistoty) vrátíme do 30 dnů od řádného ukončení ubytování na Vámi zadaný účet v ISKaMu. Pokud nemáte závazky vyrovnány, dostavte se s odhlašovacím lístkem v úředních hodinách na oddělení ubytování k odhlášení ubytování a vyúčtování plateb za ubytování.

Poskytování služeb a informací

Veškeré administrativní služby a informace poskytuje oddělení ubytování.